Počet položiek: 0 0,00 €
zmeniť jazyk CZ zmeniť jazyk SK

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu Notebook-adaptery umiestneného na webovom rozhraní notebook-adaptery.cz (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

podnikateľom:

Daniel Vondráček, se sídlem Švýcarská 2435, 272 01, Kladno - Kročehlavy

IČ: 87014432

DIČ: CZ8401200709

zapísaný v živnostenskom registri vedenom pri Magistráte mesta Kladna

adresa na doručovanie: náměstí Sítná 3113, 272 01 Kladno

telefónne číslo: +420 778 804 704

kontaktný e-mail: info@notebook-adaptery.cz

 

ako predávajúcim
a vami ako kupujúcim.

 

 

  1. 1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.          Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článkoch 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 6. Reklamácia sa riadi naším Reklamačným poriadkom.

1.2.          Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.3.          Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:
- týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;
- Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
- Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;
- podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
- objednávkou a jej prijatím z našej strany,

 

av otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, najmä nasledujúcimi právnymi predpismi:
- zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“);
- zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).
Pokiaľ sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českej republiky, alebo pokiaľ náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 

1.4.          Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.5.          Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojim zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či dopĺňať obchodné podmienky je možné iba písomnou formou.

 

  1. 2.       KÚPNA ZMLUVA

2.1.          Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.2.          Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.
Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúca všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.
Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Súhlasím s podmienkami a záväzne objednávam“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.

 

2.3.          Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme ešte neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné iba po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadne ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4.          Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácie o obdržaní objednávky je zároveň prijatím objednávky z našej strany.
Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je vám doručené prijatie objednávky podľa predchádzajúcej vety z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy prevezmete objednaný tovar.

 

2.5.          Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e‑mailom alebo na vašu žiadosť vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.
Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

2.6.          Aký tovar predávame?

Na webovom rozhraní predávame najmä nabíjacie adaptéry k notebookom a iným elektronickým zariadeniam.
V prípade objednávky adaptéra je možné, že vami požadovaný adaptér (resp. jeho číselné označenie) sa už nevyrába, nie je dostupný alebo ho nie je možné z iného dôvodu dodať. V takom prípade sme oprávnení vám zaslať iný adaptér (resp. adaptér s iným číselným označením), ktorý v plnom rozsahu nahrádza pôvodný adaptér. O tejto skutočnosti vás budeme informovať. Všetky ostatné vlastnosti adaptéra (výkon, prúd, napätie, tvar a rozmery konektora, značka výrobcu, použiteľnosť na daný účel) vrátane záručných podmienok zostanú nezmenené.

 

  1. 3.       CENA

3.1.          Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.
V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť nášho právneho konania podľa § 552 Občianskeho zákonníka, event. na omyl podľa § 571 Občianskeho zákonníka.

 

3.2.          Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

 

  1. 4.       PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.          Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
- bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány GoPay;
- bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).
Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené v odkaze cenník dopravy.

 

4.2.          Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Pokiaľ nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3.          Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním.

4.4.          Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením účtenky podľa zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov, a daňového dokladu elektronickou formou.

 

  1. 5.       DODACIE PODMIENKY

5.1.          Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené v odkaze cenník dopravy. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.
V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

 

5.2.          Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.
Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).
Tovar, ktorý nie je na sklade, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.
Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.
Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

 

5.3.          Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.
Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 

5.4.          Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.
V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.
V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru), máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 Občianskeho zákonníka.

 

  1. 6.       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1.          Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Na odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár. Toto právo patrí tak spotrebiteľom, ako aj podnikateľom a právnickým osobám.

6.2.          Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.
Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

 

6.3.          Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinný nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzky alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.
K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:
- kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
- písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

 

6.4.          Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.
Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.
Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

6.5.          Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.
Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

 

6.6.          Kedy od zmluvy odstúpiť nemožno?

V súlade s § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:
- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu;
- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak ste porušili ich pôvodný obal;
- o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, a o tomto dôsledku ste boli informovaní.

 

6.7.          Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- nedostali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
- tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
- plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.
Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

 

  1. 7.       PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

 

  1. 8.       ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽOV

8.1.          Aké oprávnenia máme na výkon našej činnosti a čo ďalšie by ste ohľadom tovaru mali vedieť?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

O spôsobe zaistenia spätného odberu použitých výrobkov, ktoré sú svojou povahou elektrozariadením, vás budeme v súlade so zákonom č. 185/2001 Zb., zákon o odpadoch, v znení neskorších predpisov, informovať.

 

8.2.          Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

8.3.          Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, elektronický kontakt: adr@coi.cz, telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: Tr. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 495 215 266) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Na podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a na vyhľadanie subjektu ARS môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/ odr/.

 

 

  1. 9.       REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1.          Ako sa môžete zaregistrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

 

9.2.          Na čo používateľský účet slúži?

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

9.3.          Kedy môžeme váš používateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

  1. 10.   OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A UŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1.      Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

 

10.2.      Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania ak presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 12. 11. 2020